Algemene Voorwaarden

Ontmoeten.NuArtikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Ontmoeten.Nu (eenmanszaak) gevestigd aan de Bark 46 te (9606 RB) Kropswolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01126828 tevens handelend onder de naam Natuurretraites.nl en Leading Transformations.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Opdrachtnemer afneemt.
 3. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 7. Indien het natuurprogramma van Opdrachtnemer afgenomen wordt dan zijn de Aanvullende Voorwaarden naast deze algemene voorwaarden van toepassing.
 8. Opdrachtnemer verplicht zich bij alle overeenkomsten die onder de handelsnaam Natuurretraites.nl gesloten zijn te handelen naar de Ethische Code.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 29 juni 2019 van toepassing. Alle voorgaande algemene voorwaarden zijn met het in werking treden van dit document vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Opdrachtnemer slechts, indien deze door Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Levering en termijnen

 1. Indien Opdrachtnemer informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige levering en correctheid van de aangeleverde informatie, gegevens en bescheiden voor zover deze van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 3. Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 5. Opdrachtnemer verbindt zich in alle gevallen uitsluitend tot het aangaan van een inspanningsverplichting. Gezien de aard van de werkzaamheden kan een resultaatsverplichting niet redelijkerwijs verwacht worden.
 6. Indien geen vaste vergoeding of uurtarief overeengekomen wordt is het volgende van toepassing:
  1. De vergoeding zal worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke door Opdrachtnemer gewerkte uren en het reguliere door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen;
  2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw of reiskosten.
 7. Indien wel een vaste vergoeding of uurtarief overeengekomen wordt is het volgende van toepassing:
  1. Partijen kunnen een vaste vergoeding overeenkomen bij het tot stand komen van de overeenkomst;
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de vergoeding of het uurtarief te verhogen om zodoende de volgende wijzigingen doorberekenen:
   1. Verhoogde belastingen;
   2. Verhoogde lonen;
 • Andere prijsbepalende factoren.
 1. Een verhoging als bedoeld onder b kan uitsluitend bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de verhoging voor de ingangsdatum van de overeenkomst aan Opdrachtgever is medegedeeld;
 2. Indien de verhoging als bedoeld onder b groter is dan 10% van de eerder overeengekomen vergoeding of het uurtarief bedraagt is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Enige verhoging van het uurtarief of de vergoeding na de ingangsdatum binnen de eerste drie maanden van de duurovereenkomst, ongeacht het percentage, geeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de wederpartij jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 9. In het geval dat er een duurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaat of een overeenkomst met een langere looptijd dan een maand factureert Opdrachtnemer maandelijks het corresponderende deel van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van Opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 5. In het geval dat er een duurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaat kan deze uitsluitend opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 4. In het geval dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van hulppersonen sluit Opdrachtnemer elke aansprakelijkheid ten aanzien van gedragingen of door deze hulppersonen veroorzaakte schade uit.
 5. De maximale schade waar Opdrachtnemer voor aansprakelijk is, hetgeen onder lid 1 in aanmerking nemende, is in elk geval vastgesteld op het maximale bedrag voor welke de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer dekt.

Artikel 9. Retentierecht

 1. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen) resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Opdrachtnemer onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Annulering

 1. Binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 2. Indien met Opdrachtnemer een afspraak gemaakt wordt voor het uitoefenen van werkzaamheden en Opdrachtgever deze annuleert buiten de herroepingstermijn dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Bij annulering van een overeenkomst tot Coaching of Teamcoaching binnen 24 uren voor aanvang van de afspraak betaalt de Opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief.
  2. Bij annulering van een overeenkomst voor het Natuurprogramma later dan 14 dagen na totstandkoming van de betaalt de Opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief.
  3. Bij annulering van een overeenkomst tot Intervisie, Training of ander Programma minder dan 3 weken voor aanvang van de afspraak betaalt de Opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief.
  4. Bij annulering van een overeenkomst tot Intervisie, Training of ander Programma meer dan 3 weken voor aanvang van de afspraak betaalt de Opdrachtgever 25% van het overeengekomen tarief.
 3. Opdrachtgever kan bij annulering een ander aandragen als vervangende deelnemer voor de geannuleerde dienst. De vervangende deelnemer dient wel aan de zelfde voorwaarden te voldoen als Opdrachtgever, eventuele extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
 

Aanvullende Voorwaarden Natuurretraites.nl

Artikel 1. Definities

In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Natuurretraites.nl de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Ontmoeten.nu afneemt.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan het natuurprogramma deelneemt, al dan niet tevens een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
  3. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Ontmoeten.Nu.
  4. Natuurprogramma: een programma waarbij een groep deelnemers de natuur in trekt onder leiding van Opdrachtnemer.
  5. Partijen: Opdrachtnemer, Opdrachtgever en/of Deelnemer gezamenlijk.
  6. Inschrijving: het moment waarop Deelnemer zich inschrijft voor deelname aan het Natuurprogramma.

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Deze aanvullende voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van Natuurretraites.nl waarbij het natuurprogramma afgenomen wordt door Opdrachtgever.
 2. Deze aanvullende voorwaarden zijn vanaf 24 oktober 2023 van toepassing, alle voorgaande versies komen met deze versie te vervallen.

Artikel 3.   Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt pas definitief tot stand nadat Deelnemer aan alle verplichtingen voldaan heeft die gelden voorafgaand aan deelname aan het Natuurprogramma.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst ondertekent Deelnemer een vrijwaringsformulier ten behoeve van Opdrachtnemer.

Artikel 4.   Verplichtingen Deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht alle mogelijkerwijs relevante gezondheidsrisico’s die van invloed kunnen zijn bij het doorlopen van het Natuurprogramma bij inschrijving te vermelden aan Opdrachtnemer.
 2. Bij twijfel over het voorgaande dient Deelnemer een medisch specialist te raadplegen.
 3. Deelnemer is verplicht om gedurende het Natuurprogramma alle instructies en normen aangaande veiligheid gegeven door Opdrachtnemer op te volgen.
 4. Indien Deelnemer niet conform deze Aanvullende Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden handelt gedurende of voorafgaand aan het Natuurprogramma kan Opdrachtnemer beslissen Deelnemer uit te sluiten van deelname aan het Natuurprogramma.
 5. Deelnemer houdt zich aan de plaatselijk geldende wetten en regelgeving en respecteert de plaatselijke gebruiken.
 6. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de vereiste vaccinaties, reisverzekering, (eventuele) medische verklaring, paspoort, en overige reisdocumenten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden.
 7. De factuur voor het Natuurprogramma dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 8. De Algemene Voorwaarden geven regelingen omtrent verzuim.

Artikel 5.   Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer geeft bij de inschrijving aan op welke locatie Opdrachtnemer Deelnemer verwacht op welk tijdstip.
 2. Opdrachtnemer draagt vanaf de locatie zoals beschreven onder a zorg voor vervoer, accommodatie, eten en drinken.
 3. Opdrachtnemer voorziet Deelnemer van een lijst met spullen die noodzakelijk of nuttig zijn voor Deelnemer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer om deze spullen mee te nemen of aanwezig te hebben.

Artikel 6.   Aansprakelijkheid en risico

 1. Deelname aan het Natuurprogramma is geheel op eigen risico van Deelnemer;
 2. Deelnemer wordt geacht voorafgaand aan deelname aan het Natuurprogramma afdoende verzekeringen af te sluiten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van Deelnemer gedurende de deelname aan het Natuurprogramma.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de door Opdrachtnemer aangewezen locatie verschijnen.
 5. Indien Deelnemer niet tijdig op de door Opdrachtnemer aangewezen tijd en plaats zoals bedoeld in artikel 5 sub a aanwezig is kan Deelnemer uitgesloten worden van deelname aan het Natuurprogramma en blijft de betalingsverplichting uit de overeenkomst bestaan.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de volgende oorzaken:
  1. Omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Deelnemer;
  2. Indien de Deelnemer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt;
  3. Handelingen van personen anders dan de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokkenen;
  4. Vertragingen;
  5. Verlies van reispapieren of bagage.

Artikel 7.   Uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een minimum aantal deelnemers te stellen alvorens de overeenkomst uit te voeren.
 2. Indien het door de Opdrachtnemer gestelde minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en een nadere datum voor het Natuurprogramma op te geven.
 3. De aankondiging van de opschorting als bedoeld onder b wordt door Opdrachtnemer minimaal 30 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum voor uitvoering gedaan.

Artikel 8. Annulering

 1. Indien Opdrachtgever de deelname aan het Natuurprogramma wenst te annuleren kan dit kosteloos uiterlijk tot veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever de deelname op een later tijdstip wenst te annuleren brengt Opdrachtnemer de volledige kosten in rekening bij Opdrachtgever.
Logo: Ont-moet, Ontmoet & Leef Nu

Contact opnemen

of stuur een e-mail bericht:

'Ontmoet je Zelf' Coaching

Ik wil graag een afspraak maken om te kijken of coaching iets voor mij is.

Ontmoet je Zelf: Transformatiepad

Intake gesprek | 8 (natuur)coachingsessies | 4 online coachingsessies | 2 natuurretraite sessies € 1359, – all-in

'Ontmoet je Zelf' Ontdekkingsreis

Intake gesprek | 3 coaching sessies | 3 online sessies | 1 natuur sessie
€ 636, – all-in

'Ontmoet je Team' contactformulier

'Ontmoet je Zelf' Coaching

Samen met jou ontwerpen we een coachingstraject op maat (€ 95, – per uur). Intake gesprek is gratis en vrijblijvend

logo: Ont-moet, Ontmoet & Leef Nu

Ik heb je bericht ontvangen en zal snel op je vraag reageren.

Hartelijke groet,
Johan